کارگاه آموزشی عملی کار با دستگاه های هماتولوژی و بیوشیمی به همراه آموزش نحوه تشخیص تفریقی سلول های خونی و آزمایشات بیوشیمی