نظر سنجی

نظرات ارزشمند شما، مارا در مدیریت بهتر بیمارستان یاری می کند

نظرسنجی مراجعه کنندگان بیمارستان حیوانات خانگی اکسیژن

"*" indicates required fields

میزان رضایت از خدمات درمانی ارائه شده؟*
میزان رضایت از بهداشت و نظافت بیمارستان؟*
میزان رضایت از برخورد پرسنل بیمارستان؟*
میزان رضایت از برخورد پرسنل بیمارستان؟*